စာေရးဆရာဆရာ၀န္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳျခင္းႏွင့္စာေပေဟာေျပာပြဲက်င္းပျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၊ စာေရးဆရာဆရာ၀န္အဖြဲ႕မွ ႀကီးမႉးၿပီး စာေပေဟာေျပာပြဲ၊ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းႏွင့္ စာေပဆုမ်ားရရွိခဲ့ေသာ စာေရးဆရာဆရာ၀န္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၁၅) ရက္၊ မြန္းလြဲ (၁) နာရီမွ (၄) နာရီ၊ UMFCCI ခန္းမေဆာင္မွာ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ စာေပေဟာေျပာပြဲအေၾကာင္းကုိ စာေရးဆရာ ဆရာ၀န္အဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ ေဒါက္တာတင္တင္၀င္း (ဂ်ဴး) မွ ေျပာၾကားၿပီးေနာက္၊ ေဒါက္တာေအာင္ႀကီးမွ ေဟာေျပာျခင္း၊ ေဒါက္တာခင္ေလးညိဳ (ျမေႏွာင္းညိဳ) မွ ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။
ေဟာေျပာပြဲၿပီးေနာက္ စာေရးဆရာဆရာ၀န္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလႊာႏွင့္အမွတ္တရပစၥည္းေပးအပ္ျခင္း၊ စာေပဆုရမ်ားရရွိခဲ့ၾကေသာ စာေရးဆရာဆရာ၀န္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာခင္မ်ိဳးဟန္၊ ေဒါက္တာယုဇနေစာျမင့္ ေဒါက္တာဝင္းထိုက္ၾကည္၊ ေဒါက္တာျမင့္သန္း (ေညာင္ေလးပင္) တို႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၊ စာေရးဆရာဆရာ၀န္အဖြဲ႕မွ ဂုဏ္ျပဳလႊာႏွင့္ အမွတ္တရ ပစၥည္းေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားကိုလည္း ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။