ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ဗဟုိ) တြင္ သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်မည္

ဆရာ၀န္အသင္း သင္တန္းပို႔ခ်မည္

ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ဗဟုိ) Myanmar Endocrinology & Metabolism Society (MSEM) ႏွင့္ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔တုိ႔မွ ႀကီးမွဴးၿပီး၊ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္မ်ားအတြက္ Thyroid Disorders သင္တန္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၅) ရက္မွ (၆) ရက္ေန႔အထိ စေန/ တနဂၤေႏြ ေန႔မ်ားတြင္ မြန္းတည့္ (၁၂း၀၀) နာရီမွ ညေန (၄း၀၀) နာရီအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၏ ခန္းမေဆာင္ (ေအ) တြင္ သင္တန္းပုိ႔ခ်မည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္လုိေသာ အသင္း၀င္ဆရာ၀န္မ်ားသည္ ၾသဂုတ္လ (၂) ရက္မွ (၄) ရက္အထိ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီမွ မြန္းလြဲ (၃း၀၀) နာရီအတြင္း တက္ေရာက္မည့္သူကိုယ္တုိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း အမွတ္ ၂၄၉၊ သိမ္ျဖဴလမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ ႔နယ္၊ ရန္ကုန္တြင္ စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။

 

ဆရာ၀န္အသင္း သင္တန္းပို႔ခ်မည္

ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆးပညာသင္ၾကားေရး ယူနစ္ (CME) မွ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာ၀န္မ်ားအတြက္ Emergency Management for GP (2017) သင္တန္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၉) ရက္မွ ႏို၀င္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔အထိ စေန/ တနဂၤေႏြ ေန႔မ်ားတြင္ မြန္းတည့္ (၁၂း၀၀) နာရီမွ ညေန (၃း၀၀) နာရီအထိ သင္တန္းပုိ႔ခ်မည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းတြင္ ပါ၀င္ကူညီမည့္ ေဆးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေတြ ႔ဆံုေဆြးေႏြးလုိပါသျဖင့္ ၾသဂုတ္လ (၁၁) ရက္၊ မြန္းလြဲ (၁း၀၀) နာရီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း ခန္းမေဆာင္ (ဘီ)သုိ႔ၾကြေရာက္ၾကပါရန္ ႏွင့္ သင္တန္း တက္ေရာက္လိုေသာ အသင္း၀င္ဆရာ၀န္မ်ားသည္ ၾသဂုတ္လ (၁၄) ရက္မွ (၁၇) ရက္ေန႔အထိ နံနက္ (၁၀) နာရီမွ မြန္းလြဲ (၂) နာရီအတြင္း တက္ေရာက္မည့္သူကိုယ္တုိင္ အသင္း၀င္ကဒ္၊ လုိင္စင္ဓါတ္ပံု (၃) ပံုျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္းတြင္ စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။