ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိေဒသခံျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ရန္ သြားေရာက္ျခင္း


ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ဗဟုိ) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရခုိင္ျပည္နယ္) တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္းေတာ၊ ေျမာက္ဦးႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မ်ားရွိ ေက်းရြာအသီးသီးတုိ႔ရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား (၃၀-၁၂-၂၀၁၇) မွ (၁-၁-၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ရန္အတြက္ သမားေတာ္ႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕သည္ သြားေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။