ဝန္ထမ္းအလိုရိွသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း၊ ငွက္ဖ်ားစီမံခ်က္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထားရန္ရွိပါသည္။


Myanmar Medical Association

Quality Diagnosis and Statement Treatment of Malaria Project (QDSTM)

အမွတ္(၂၄၉)၊ (၃)လႊာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၊သိမ္ျဖဴလမ္း၊မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း (၀၉၅-၁-၃၉၉၄၇၄) , Email: [email protected]

(၁)      Medical Officer       (Old)    –    M/F      (3) Posts

–       (M.B.,B.S) ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူျဖစ္ရပါမည္။

–       (ဆ.မ) လိုင္စင္သက္တန္းရွိသူျဖစ္ရပါမည္။

–       (MMC Registration) ႏွင့္ (MMA Life member) ရွိရပါမည္။

–       ကြင္းေကာက္၊ ေတာင္ကုတ္၊ ေရျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။

–       USD (636.72) ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ျမန္မာေငြက်ပ္ရရွိပါမည္။

 

(၂)      Medical Officer     (New)  –    M/F      (2) Posts

–        (M.B.,B.S) ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူျဖစ္ရပါမည္။

–        (ဆ.မ) လိုင္စင္သက္တန္းရွိသူျဖစ္ရပါမည္။

–        (MMC Registration) ႏွင့္ (MMA Life member) ရွိရပါမည္။

–        ပလက္၀ ၊ ဗန္းေမာက္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။

–        USD (530.60) ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ျမန္မာေငြက်ပ္ရရွိပါမည္။

 

(၃)       Microscopist         –    M/F      (5) Posts

–       တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိၿပီးသူျဖစ္ရပါမည္။

–       Microscopist ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ျပီး အေထာက္အထားမ်ား

ရွိရပါမည္။

–       ငွက္ဖ်ားေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳရွိရပါမည္။

–       စီမံခ်က္မွခ်မွတ္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားအားလိုက္နာႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။

–       ရပ္ေစာက္၊ သီေပါ၊ ပလက္၀၊ တနသၤာရီ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။

–       USD (312.12) ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ျမန္မာေငြက်ပ္ရရွိပါမည္။

 

(၄)      Clinic Assistant    (Old)    –   M/F    (1) Post

–       တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိၿပီးသူျဖစ္ရပါမည္။

–       အဂၤလိပ္စာကို ေရးႏိုင္/ ေျပာႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။

–       ကြန္ပ်ဴတာကို အသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။

–       စီမံခ်က္မွခ်မွတ္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားအားလိုက္နာႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။

–       ေတာင္ကုတ္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။

–       USD (159.18) ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ျမန္မာေငြက်ပ္ရရွိပါမည္။

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ (၃)လအတြင္း ရိုက္ကူးထားေသာ လိုင္စင္ဓါတ္ပံု(၂)ပံု၊ ႏိုင္ငံသား စီစစ္ေရးကဒ္ျပား၊ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ၊ ရဲစခန္း ေထာက္ခံစာ၊ အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္၊ သန္းေခါင္ စာရင္း၊ပညာအရည္အခ်င္း အေထာက္အထား မူရင္း/မိတၱဴလိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းအျပည့္အစံုႏွင့္အတူ (၉.၁၁.၂၀၁၇) ေနာက္ဆံုးထား၍ လူကိုယ္တိုင္၊ အီးေမး(လ္) (သို႕)၀က္ဆိုက္တို႕မွတစ္ဆင့္ လာေရာက္

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

=================================