ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး) ၏ အသက္(၇၅)ႏွစ္ျပည္႔ျပီးေသာ ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားပူေဇာ္ကန္ေတာ႔႔ပဲြ ဓာတ္ပံု


“ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး) ၏ အသက္(၇၅)ႏွစ္ျပည္႔ျပီးေသာ ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားပူေဇာ္ကန္ေတာ႔႔ပဲြ” ကို အမိ်ဳးသမီးဆရာ၀န္အဖြဲ႔မွဦးေဆာင္၍ ႏွစ္စဥ္က်င္းပ ပူေဇာ္ကန္ေတာ႔လာသည္မွာ ယခုႏွစ္တြင္ (၃၅) ႀကိမ္တိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ (၃၅) ၾကိမ္ေျမာက္ပူေဇာ္ပြဲကို (၂၉.၁၀.၂၀၁၇ ) (တနဂၤေႏြေန႔) နံနက္ (၉း၀၀) နာရီတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၊ ခန္းမေဆာင္ (ေအ) တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ား (၂၀၀) ခန္႔တက္ေရာက္ ကေတာ့ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။