ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား


ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္
အမွတ္(၂၄၉)၊ သိမ္ျဖဴလမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕

 

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း (ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး) အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႕ (၂၀၁၈-၂၀၂၀) ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲကို ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳရွိျပီး တရားမွ်တမွဳရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ ၊ (စေနေန႔) ၁၀း၀၀ နာရီ မွ ၁၆း၀၀ နာရီ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး) ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

၁။ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊
(က) ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း၏ ရာသက္ပန္အသင္းဝင္ (သို႔မဟုတ္) အသင္း၀င္ေၾကး အေၾကြးမရွိသူ ျဖစ္ရပါမည္။
(ခ) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။
(ဂ) ျပစ္မႈကင္းရွင္းသူ ျဖစ္ရမည္။
(ဃ) ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စည္းကမ္းမ်ားကို တိက်စြာလိုက္နာ ႏိုင္သူ ျဖစ္ရပါမည္။

 

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး) အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ အေရြး ခ်ယ္ခံမည့္သူမ်ား၏ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ား၊
(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။
(ခ) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးတြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ရမည္။
(ဂ) ျပစ္မႈကင္းရွင္းသူ ျဖစ္ရမည္။
(ဃ) ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း ရာသက္ပန္အသင္း၀င္ (သို႔မဟုတ္) အသင္း၀င္ေၾကး အေၾကြးမရွိသူ ျဖစ္ရပါမည္။
(င) သက္တမ္းရွိ (ဆမ) လက္၀ယ္ရွိသူ (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာႏုိင္ငံေဆးေကာင္စီ၏ မွတ္ပံုတင္လက္၀ယ္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
(စ) မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ဆရာ၀န္အသင္း၏တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
(ဆ) ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီတြင္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္တြင္ လြႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တာ၀န္ခမ္းေဆာင္ေနသူ လည္းေကာင္း မျဖစ္ေစရ။
(ဇ) ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း၏ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေလးစား လုိက္နာသူ ျဖစ္ရပါမည္။

အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရန္ (၂၂-၁၁-၂၀၁၇) ရက္မွ (၁၂-၁၂-၂၀၁၇) ရက္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ရံုးခန္းတြင္ေန႔စဥ္ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီမွ ညေန (၄း၀၀) နာရီ အတြင္း (ရံုးပိတ္ရက္မ်ားမွအပ) ဆႏၵျပဳလႊာပံုစံႏွင့္ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းပံုစံကို လာေရာက္ထုတ္ယူ၍ ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္ၿပီး အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ (၁၂-၁၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ ညေန (၄း၀၀) နာရီ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားကို (၁၅-၁၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းမွစတင္၍ ေကာ္မရွင္ရံုးခန္း၌ ေၾကညာထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲကို Computer Software ျဖင့္ လွ်ို႕၀ွက္မဲေပးျခင္းစနစ္ကို က်င့္သံုးမည္ ျဖစ္၍ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အဆင့္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း website : www.mmacentral.org ႏွင့္ Facebook : www.facebook.com/mmacme တြင္ ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဥကၠ႒
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္