ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ သႀကၤန္အႀကိဳပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ သႀကၤန္အႀကိဳပြဲကို ၁၁.၄.၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အဂၤါေန႔တြင္ သိမ္ျဖဴလမ္းရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ဗဟုိ) တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ သႀကၤန္အႀကိဳပြဲတြင္ စတုဒီတာမုန္႔မ်ဳိးစံုႏွင့္ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံၿပီး သႀကၤန္အကမ်ား၊ သႀကၤန္သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။