ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္းဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္း (၂၀၁၆)