ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာဝန္အသင္း MMA _PPM _TB Project မွ National TB Programတြင္ ခန္႔ထားရန္Lab Technician ရာထူးေနရာ(၁)ေနရာၾကျငာျခင္း။