ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း တီဘီစီမံခ်က္တြင္ ၀န္ထမ္းေခၚယူျခင္း