ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္