ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး) အလုပ္အမႈေဆာင္ (၂၀၁၈ – ၂၀၂၀) ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း


 

အမွတ္စဥ္   အမည္ ဆမနံပါတ္
1 ေဒါက္တာ ဘေရႊ ၃၃၆၅
2 ေဒါက္တာ ၀ဏၰထြန္း ၂၇၂၇၈
3 ေဒါက္တာ ခင္ဦးျမင့္ ၂၉၄၅
4 ေဒါက္တာ သက္ႏုိင္ေမာင္ ၁၂၃၆၂
5 ေဒါက္တာ ရင္ရင္စိန္ ၁၀၆၆၈
6 ေဒါက္တာ ေအးေအးႀကီး ၁၂၀၆၉
7 ေဒါက္တာ ခင္မိမိ ၆၅၈၄
8 ေဒါက္တာ မ်ဳိးသက္ထြန္း ၄၇၅၆
9 ေဒါက္တာ စိန္၀င္း ၃၆၆၆
10 ေဒါက္တာ ေက်ာ္လင္း ၆၆၉၉
11 ေဒါက္တာ ယဥ္ယဥ္စိုး ၈၁၂၁
12 ေဒါက္တာ လြင္ေမဦး ၉၂၁၈
13 ေဒါက္တာ တင္တင္လွ ၁၃၀၄၅
14 ေဒါက္တာ မာမာၾကည္ ၁၀၄၁၅
15 ေဒါက္တာ ရဲျမ ၄၆၃၅
16 ေဒါက္တာ တင္ေဇာ္ေမာင္ ၄၄၄၉
17 ေဒါက္တာ ၀င္းေဇာ္ ၁၃၁၀၂
18 ေဒါက္တာ ေအးေအာင္ ၈၂၈၅
19 ေဒါက္တာ ျမသီတာ ၇၆၅၉
20 ေဒါက္တာ ေအာင္စိုး(ခ)ေအာင္ေက်ာ္မိုး ၂၃၅၁
21 ေဒါက္တာ ခင္ၿပံဳးၾကည္ ၄၉၁၆
22 ေဒါက္တာ သာထက္ေအာင္ ၂၅၂၇၃
23 ေဒါက္တာ ေက်ာ္ဇင္ေ၀ ၁၁၂၀၂
24 ေဒါက္တာ ေဒၚတင္စိုး ၃၈၂၉
25 ေဒါက္တာ ေအးေအးျမင့္ ၈၇၀၅
26 ေဒါက္တာ ထင္ေအာင္ေစာ ၈၈၆၅
27 ေဒါက္တာ ဗီေဂ်းကူးမား ၈၆၂၀
28 ေဒါက္တာ ယုဇနေစာျမင့္ ၄၆၈၂
29 ေဒါက္တာ ယုယုလြင္ ၁၀၀၅၈
30 ေဒါက္တာ မ်ဳိးလြင္ၿငိမ္း ၉၀၅၅
31 ေဒါက္တာ ႏုိင္ဦး ၁၂၉၃၁
32 ေဒါက္တာ စိန္ေသာင္း ၈၅၄၂
33 ေဒါက္တာ ခုိင္စိုး၀င္း ၉၇၄၆
34 ေဒါက္တာ ခင္ထားရီ ၇၆၈၈
35 ေဒါက္တာ သိန္း၀င္း ၇၁၃၆
36 ေဒါက္တာ ႏြဲ႔ယဥ္ေအာင္ ၇၄၃၄
37 ေဒါက္တာ သန္းသန္းေဌး ၇၇၆၄
38 ေဒါက္တာ ဆန္းထြန္း ၂၇၃၃၃