၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ဆရာ၀န္ညီလာခံ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ေမာ္လၿမိဳင္)