ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲကို ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ မဲေပးပံုအဆင့္မ်ား