ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း(ဗဟို) ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားမွတင္ျပသည့္ Conference, Annual Scientific Meeting, Symposium, Workshop က်င္းပမည့္အစီအစဥ္မွတ္တမ္း


စဥ္ ဘာသာရပ္အဖြဲ႕အမည္ ရက္စြဲ အေၾကာင္းအရာ က်င္းပမည့္ေနရာ
၁။ ႏွလံုးေရာဂါကုပညာအဖြဲ႕ 5th to 7th October,

2017

4th International Conference of Cardiology (Cardiac Society Myanmar Medical Association) Mandalay
၂။ ကိုယ္တြင္းၾကည့္မွန္ေျပာင္းျဖင့္

ခြဲစိတ္ကုပညာအဖြဲ႕

7th to 8th

October, 2017

3rd International Conference Endoscopic Surgical Society, Myanmar Novotel Hotel, Yangon.
၃။ မ်က္စိကုပညာအဖြဲ႕ 30th to 31st

October, 2017

29th Myanmar Ophthalmologist Conference Novotel Hotel, Yangon.
၄။ ဆီးႏွင့္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ

ပညာအဖြဲ႕

4th to 5th

November, 2017

3rd Nephro Uro Conference Park Royal Hote, Yangon.
၅။ အရိုးေရာဂါပညာအဖြဲ႕ 9th to  11th

November, 2017

49th Myanmar Orthopaedic Society Annual Scientific Meeting &  11th ASEAN Arthroplasty Association Novotel Hotel, Yangon.
၆။ Myanmar Endocrine &

Metabolism Society

9th to 11th

November, 2017

AFES Congress Melia Hotel,

Yangon.

၇။ ဓာတ္မွန္ပညာအဖြဲ႕ 15th November, 2017 Preconference Workshop Novotel Hotel, Yangon.
၈။ ဓာတ္မွန္ပညာအဖြဲ႕ 16th  to 18th

November, 2017

15th Myanmar Radiology Society

Meeting

Novotel Hotel, Yangon.
၉. နား၊ႏွာေခါင္း၊လည္ေခ်ာင္း၊

ဦးေခါင္းႏွင့္လည္ပင္းခြဲစိတ္ကု

ပညာအဖြဲ႕

16th to 18th

November, 2017

17th Asean Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Society Congress Melia Hotel,

Yangon.

၁၀။ ကာကြယ္ေရးႏွင့္္လူမႈေရး

ေဆးပညာအဖြဲ႕

22nd to 23rd

November, 2017

9th International Conference on Public Health Novotel Hotel, Yangon.
၁၁။ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္

မ်ားအဖြဲ႕

24th to 26th

November, 2017

19th General Practitioners’ Scientific Conference MMA, Yangon.
၁၂။ ေရာဂါေဗဒဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕ 13th January,

2018

10th Myanmar Pathologist Conference Sky Star Hotel, Yangon.