ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ားမွ တင္ျပသည့္ Conference, Annual Scientific Meeting, Symposium, Workshop က်င္းပမည့္ အစီအစဥ္မွတ္တမ္း

ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း(ဗဟို)

ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားမွတင္ျပသည့္ Conference, Annual Scientific Meeting, Symposium, Workshop က်င္းပမည့္အစီအစဥ္မွတ္တမ္း

စဥ္ ဘာသာရပ္အဖြဲ႕အမည္ ရက္စြဲ အေၾကာင္းအရာ က်င္းပမည့္ေနရာ
၁။ ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရံုေၾကာ

ေရာဂါပညာဆိုင္ရာအဖြဲ႕

30th June, 2017 6th APSC (Asia-Pacific Symposium on Stroke and Cognitive Impairment) Melia Hotel, Yangon.
၂။ အဏုဇီ၀ေဗဒအဖြဲ႕ 1st July, 2017 Antimicrobial Resistance (Scientific Talk) Sedona Hotel
၃။ သားဖြားမီးယပ္ပညာအဖြဲ႕ 1st July, 2017 Update on Management of Labour Novotel Hotel

 

၄။ ဇီ၀ကမၼႏွင့္ဇီ၀ဓာတုေဗဒအဖြဲ႕ 1st July, 2017

9 AM to 12 Noon

Refresher Course on Stem Cell Therapy Theatre (2)

UM(1), Pyay Road, Yangon.

၅။ ကိုယ္တြင္းၾကည့္မွန္ေျပာင္းျဖင့္

ခြဲစိတ္ကုပညာအဖြဲ႕

7th  July, 2017 &

8th July, 2017

Laparoscopic Workshop Mandalay

(Department)

၆။ ခြဲစိတ္ကုပညာအဖြဲ႕ 14th July, 2017 to

16th July, 2017

South East Asia Breast Cancer Symposium 2017 (DMR၊ေရႊေရာင္ႏွင္းဆီ ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ကင္ဆာေဆး ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း က်င္းပမည္။)  

DMR

၇။ သားဖြားမီးယပ္ပညာအဖြဲ႕ 16th July, 2017 Update on Management of Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) Novotel Hotel
၈။ အစာအိမ္၊အူလမ္းေၾကာင္းႏွင့္

အသည္းေရာဂါပညာအဖြဲ႕

23rd July, 2017 World Hepatitis Day UMFCCI
၉။ ကိုယ္တြင္းၾကည့္မွန္ေျပာင္းျဖင့္

ခြဲစိတ္ကုပညာအဖြဲ႕

27th – 28th July, 2017 Laparoscopic  Workshop Yangon

(Department)

၁၀။ အစာအိမ္၊အူလမ္းေၾကာင္းႏွင့္

အသည္းေရာဂါပညာအဖြဲ႕

13th August, 2017 Update GI & Liver Symposium
၁၁။ ေသြးေရာဂါပညာအဖြဲ႕ 9th  to 10th

September, 2017

6th Conference of Myanmar Society of Haematology Melia Hotel, Yangon.
၁၂။ ကေလးက်န္းမာပညာအဖြဲ႕ 22nd to 24th

September, 2017

APFC (2017) (ASEAN Pediatric Federation Congress) (2017) Novotel Hotel, Yangon.
၁၃။ ေဆးပညာအဖြဲ႕ 29th  –  30th

September &

1st October, 2017

Myanmar Internal Medicine Conference 2017 in conjunction with 4th ACP (American College of Physician) South East Asia Chapter Meeting Melia Hotel, Yangon.
၁၄။ အဏုဇီ၀ေဗဒအဖြဲ႕ Last week of September Annual Micro Symposium with theme of “Environmental Microbiology”  
၁၅။ ခႏၶာေဗဒအဖြဲ႕ September Myanmar Anatomy Annual  Conference

 

UM (1), Pyay Road, Yangon.
၁၆။ ႏွလံုးေရာဂါကုပညာအဖြဲ႕ 5th to 7th October,

2017

4th International Conference of Cardiology (Cardiac Society Myanmar Medical Association) Mandalay
၁၇။ ကိုယ္တြင္းၾကည့္မွန္ေျပာင္းျဖင့္

ခြဲစိတ္ကုပညာအဖြဲ႕

7th to 8th

October, 2017

3rd International Conference Endoscopic Surgical Society, Myanmar Novotel Hotel, Yangon.
၁၈။ မ်က္စိကုပညာအဖြဲ႕ 30th to 31st

October, 2017

29th Myanmar Ophthalmologist Conference

 

Novotel Hotel, Yangon.
၁၉။ ဆီးႏွင့္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ

ပညာအဖြဲ႕

4th to 5th

November, 2017

3rd Nephro Uro Conference Park Royal Hote, Yangon.
၂၀။ အရိုးေရာဂါပညာအဖြဲ႕ 9th to 11th

November, 2017

49th Myanmar Orthopaedic Society Annual Scientific Meeting &  11th ASEAN Arthroplasty

Association

Novotel Hotel, Yangon.
၂၁။ Myanmar Endocrine &

Metabolism Society

9th to 11th

November, 2017

AFES Congress Melia Hotel, Yangon.
၂၂။ ဓာတ္မွန္ပညာအဖြဲ႕ 15th November, 2017 Preconference Workshop Novotel Hotel, Yangon.
၂၃။ ဓာတ္မွန္ပညာအဖြဲ႕ 16th  to  18th

November, 2017

15th Myanmar Radiology Society

Meeting

 

Novotel Hotel, Yangon.
၂၄။ နား၊ႏွာေခါင္း၊လည္ေခ်ာင္း၊

ဦးေခါင္းႏွင့္လည္ပင္းခြဲစိတ္ကု

ပညာအဖြဲ႕

16th to 18th

November, 2017

17th Asean Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Society Congress Melia Hotel, Yangon.
၂၅။ ကာကြယ္ေရးႏွင့္္လူမႈေရး

ေဆးပညာအဖြဲ႕

22nd to 23rd

November, 2017

9th International Conference on Public Health Novotel Hotel, Yangon.
၂၆။ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္

မ်ားအဖြဲ႕

24th to 26th

November, 2017

19th General Practitioners’ Scientific Conference MMA, Yangon.
၂၇။ ေရာဂါေဗဒဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕ 13th January,

2018

10th Myanmar Pathologist Conference Sky Star Hotel, Yangon.