ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ပုသိမ္) ၏ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ေဆးပညာညီလာခံက်င္းပျခင္း