ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ က်န္းမာေရးပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ