ျပည္သူလူထုအား က်န္းမာေရးအသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ (27.9.2019)