(၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္သားဖြားမီးယပ္ပညာညီလာခံ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

2017-02-25 08:00 - 10:00

ေန႔ရက္ – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၂၅) ရက္ (စေနေန႔)
အခ်ိန္ – နံနက္ (၈ း ၃၀) နာရီ
ေနရာ – Pyay Room, Novotel Yangon Max Hotel, Yangon