စာေပဆုရစာေရးဆရာ ဆရာ၀န္မ်ားဂုဏ္ျပဳပြဲႏွင့္ က်န္းမာေရးအသိပညာျမွင့္တင္ေရးေဆြးေႏြးပြဲ