ဆရာ၀န္အသင္း သင္တန္းပို႔ခ်မည္ ( ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ မွ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ေန႔အထိ)