မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆေးပညာရှင်အဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း တို့၏ ပူးတွဲသဘောထားကြေငြာချက်