ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းမဟုေတ္သာ မွတ္ပံုတင္ဆရာ၀န္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ ဓာတ္ပံု