သက္ႀကီးဆရာ၀န္မ်ားေထာက္ကူအဖြဲ႕ (SGED) ႏွစ္ (၂၀) ျပည့္အခမ္းအနားႏွင့္ အလွဴေငြေပးအပ္ျခင္း မွတ္တမ္းပံု