ျပည္သူလူထုအားက်န္းမာေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ (26.4.2019)