ျပည္သူလူထုအား က်န္းမာေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ ဖိတ္ၾကားျခင္း