ျပည္သူလူထုအား က်န္းမာေရးအသိ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲ (26-July-2019)