ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း(ဗဟုိ)ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီပိုးကာကြယ္ေဆးထုိးေပးျခင္း


ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ဗဟုိ) ႏွင့္ သံစစ္အသည္းေဖာင္းေဒးရွင္း (သံစစ္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း) တုိ႔မွာ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ဗဟုိ) ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအား ”အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီပိုးကာကြယ္ေဆး” မ်ားကို ဒီေန႔ (9.8.2018) ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္ (9) နာရီမွာ စတင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း ခန္းမေဆာင္ (ဘီ) တြင္ ”သံစစ္အသည္းေဖာင္းေဒရွင္း” မွာ ဆရာမမ်ားက လာေရာက္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားအား အသည္းေရာင္ ဘီပိုးရွိ မရွိ စစ္ေဆးေပးၿပီးေနာက္ ဘီပိုးမရွိေသးသူမ်ားအား ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ထုိးေပးခဲ့ၾကပါသည္။