ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၊ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးစီမံခ်က္ (SRH Project) အတြက္ သင္တန္းေခၚယူျခင္း


ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၊ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးစီမံခ်က္ (SRH Project)

ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီဌာန၊ UNFPA တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၊ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးစီမံခ်က္ (SRH Project) သည္ ေအာက္ပါသင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဖၚျပပါၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ သင္တန္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁။ Township Level RH-family planning multiplier training for health personnel (Private GPs)

(ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ လႈိင္သာယာ၊ တုိက္ႀကီး၊ သန္လ်င္၊ သေကတ) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆးခန္းဖြင့္ေသာ ဆရာ၀န္မ်ား)

သင္တန္းရက္ – (၃) ရက္

သင္တန္းအခ်ိန္ – ေန႔လည္ (၁၂) နာရီမွ (၄) နာရီ

၂။ Township Level Multiplier training on GPs for Implant skill based (Private) (သကၤန္းကၽြန္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆးခန္းဖြင့္ေသာဆရာ၀န္မ်ား)

သင္တန္းရက္ – (၄) ရက္

သင္တန္းအခ်ိန္ – နံနက္ (၉) နာရီမွ (၄း၃၀) နာရီ

မွတ္ခ်က္။ ။ Township Level RH- family planning multiplier training for health personnel (private GPs) သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားကို ဦးစားေပးတက္ေရာက္ခြင့္ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားသည္ နာမည္၊ ေဆးခန္းအမည္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆက္သြယ္ရန္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္တုိ႔ကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ SMS ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။

၁။ ေဒါက္တာဖုန္းမူလႈိင္ (09 2033657၊ 09 770004723)

၂။ ေဒါက္တာခင္သီတာ (09 5042407၊ 09 770095154)

၃။ ေဒၚတင္သႏၱာဦး (09 43065656)

၄။ ေဒၚနီလာထြန္း (09 425017762၊ 09 957523352)

မွတ္ခ်က္။ ။ လူဦးေရကန္႔သတ္ထားပါသျဖင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္လုိသူမ်ား အျမန္စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။ သင္တန္းက်င္းပမည့္ရက္ႏွင့္ သင္တန္းေနရာကို အေၾကာင္းၾကားပါမည္။

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆးခန္းဖြင့္ေသာဆရာ၀န္မ်ားအား Township Level RH-family planning multiplier training for health personnel (Private GPs) သင္တန္းကို ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနတြင္ ေမလ (၂) ရက္ေန႔မွ (၄) ရက္ေန႔အထိ ေန႔လည္ (၁၂) နာရီမွ (၄) နာရီ သင္တန္းေပးပါမည္။