ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး) ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဆရာ၀န္ညီလာခံအတြက္ ေဆးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားျခင္း


ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး) ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဆရာ၀န္ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီသည္

ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အာက္ပါအစီအစဥ္အတုိင္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္

ေဆးကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး တက္ေရာက္ၾကပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

 

ေန႔ရက္ – ၁၅.၆.၂၀၁၈ (ေသာၾကာေန႔)
အခ်ိန္ – မြန္းလြဲ (၁ း ၀၀) နာရီ
ေနရာ – ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၊ ခန္းမေဆာင္ (ေအ)၊ အမွတ္ (၂၄၉)၊ သိမ္ျဖဴလမ္း၊ မဂၤလာေတာင္းညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

 

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဆရာ၀န္ညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ
ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)