ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ဗဟုိ) မွ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ေရေဘးသင့္ျပည့္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း


ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ဗဟုိ) မွ ေရးေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ (၃၁.၇.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ပဲခူးၿမိဳ႕သုိ႔  ဆရာ ဆရာမ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ပါေမာကၡေဒၚမာမာၾကည္၊ ပါေမာကၡေဒၚေအးေအးႀကီး၊ ေဒါက္တာဦးေအာင္သန္း၊ ေဒါက္တာေနလင္းထြန္း၊ ေဒါက္တာေသာင္းလင္း၊ ေဒါက္တာေသာ္ဇင္၊ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္၊ ေဒါက္တာအလိမၼာထူး သြားေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးျခင္း၊ အလွဴပစၥည္းမ်ားနွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို ကူညီခဲ့ၾကပါသည္။