ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း-MMA TB-Project တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ၀န္ထမ္းအလုိရွိပါသည္။