ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (၅) ထပ္ေဆာင္ (၆၀x၅၀)ေပ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း