ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း MMA TB-Project အတြက္၀န္ထမ္းအလုိရွိသည္