ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး) ျပည္သူလူထုအား က်န္းမာေရးအသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲဖိတ္ၾကားလႊာ