ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ဗဟုိ) World Aids Day, 2018 အထိမ္းအမွတ္ ကန္ေတာ္ႀကီးတစ္ပတ္ လမ္းေလွ်ာက္ပြဲ


ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ဗဟုိ) မွ Wold AIDS Day, 2018 အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ကန္ေတာ္ႀကီးတစ္ပတ္ လမ္းေလွ်ာက္ပြဲကို ၁.၁၂.၂၀၁၈ ရက္ (စေနေန႔) နံနက္ (၅) နာရီတြင္ အမွတ္ (၂၄၉) သိမ္ျဖဴလမ္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၊ ခန္းမေဆာင္ (ေအ) ေရွ႕မွ စတင္ထြက္ခြာရာ လူေပါင္း (၁၁၀၀) ခန္႔ ကန္ေတာ္ႀကီးတစ္ပတ္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာလမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါ ကန္ေတာ္ႀကီးတစ္ပတ္ လမ္းေလွ်ာက္ပြဲကို ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲသူမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္းႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားမွ MMA, World AIDS Day 2018 အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ T-shirt၊ ေက်ာပိုးအိတ္၊ ဦးထုပ္၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါ၊ နံနက္စာျဖင့္ ဧည့္ခံခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။