ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း COVID-19 Update အေၾကာင္းေဆြးေႏြးပြဲ ကုိ https://www.facebook.com/mmacme/videos တြင္ တုိက္ရုိက္၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။