ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး) ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕မွ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္အတြက္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား