ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး) စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆးပညာေဟာေျပာပြဲ ဖိတ္ၾကားလႊာ