ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္္အသင္း ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕၏ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္အေစည္းအေ၀း (၂၆.၁.၂၀၂၀) MMA