(၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္မ်ား ညီလာခံက်င္းပမည္


ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း(ဗဟို) အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔၏ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္မ်ားညီလာခံကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၂၄) ရက္မွ (၂၆) ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔၊ အမွတ္ (၂၄၉)၊ သိမ္ျဖဴလမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႔နယ္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ဗဟုိ) ၏ ခန္းမေဆာင္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၀) ရက္ေန႔မွ (၂၃) ရက္ေန႔အထိ နံနက္ (၁၀) နာရီမွ ညေန(၃) နာရီ အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း(ဗဟုိ) တြင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္း ေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။