(၃၇) ႀကိမ္ေျမာက္ သက္ႀကီးဆရာ၀န္ႀကီး၊ ဆရာ၀န္မႀကီးမ်ားအား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲ