(၆၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္ညီလာခံ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္


ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း၏ (၆၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆရာ၀န္ညီလာခံ (ေနျပည္ေတာ္)

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

(၂၀၁၉) ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၉) ရက္

 

ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္းႀကီးသည္ ဆရာ၀န္မ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆးပညာ ဗဟု သုတမ်ား တုိးတက္ျပန္႔ပြားေရး၊ ဆရာ၀န္မ်ား၏ အရည္အေသြး အဆင့္အတန္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ျမင့္မားေစရန္၊ ဆရာ၀န္က်င့္၀တ္၊ သိကၡာထိန္းသိမ္းႏုိင္ေစေရး၊ ျပည္သူတုိ႔အား ေခတ္ႏွင့္အညီ က်န္းမာေရးပညာဗဟုသုတမ်ား ျပန္႔ပြားႏုိင္ေစေရး ရည္ရြယ္၍ ႏွစ္စဥ္ ဆရာ၀န္ညီလာခံႏွင့္ယွဥ္တြဲ ၍ ေဆးပညာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္မွာ (၆၅) ႀကိမ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

 

ႏွစ္စဥ္ ဆရာ၀န္ညီလာခံကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အျခားတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား တြင္ တစ္လွည့္စီက်င္းပခဲ့ရာ ယခုႏွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပခြင့္ ရရွိခဲ့ပါ သည္။ ဤကဲ့သုိ႔က်င္းပရျခင္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆရာ၀န္မ်ားသာမကဘဲ အျခားတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ ဆရာ၀န္မ်ားပါ ေဆးပညာဗဟုသုတ၊ က်န္းမာေရးပညာဗဟုသုတမ်ား ရရွိ ေစရန္ရည္ရြယ္၍ က်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

ယခု ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ေဆးပညာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ေဆးပညာ ေဟာေျပာပြဲ (၃၇) ခု၊ သုေတသနစာတမ္း (၂၄) ေစာင္၊ ေဆးလက္ေတြ႕ အေတြ႕အႀကံဳ တင္ျပ ေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္ (၄) ခုတုိ႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ ေဆးပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္ပမွ ေဆးပညာရွင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ေဆးတပ္ဖြဲ႔မွ ေဆးပညာရွင္မ်ား၊ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္မ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆးပညာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ႏွင့္အတူ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ က်န္းမာေရး ပညာေပးျပခန္းမ်ားႏွင့္ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းျပခန္းေပါင္း (၉၀) တို႔အား တည္ခင္းျပသသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  ေဆးပညာႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲအား ဇန္န၀ါရီလ (၁၉) ရက္မွ (၂၂) ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃၄၊ ၃၅၊ ၃၆) ႏွင္းဆီလမ္းတြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။