(၆) ႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္ဆရာ၀န္အဖြဲ႕မွ လူငယ္ဆရာ၀န္မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဖုိရပ္ ဖိတ္ၾကားျခင္း


ေန႔ရက္ – ၁၅.၁၂.၂၀၁၈

အခ်ိန္ – ေန႔လည္ (၁) နာရီမွ (၄) နာရီ

ေနရာ –  ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း ခန္းမေဆာင္ (ဘီ)၊ အမွတ္ (၂၄၉)၊ သိမ္ျဖဴလမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႔နယ္။

ေဟာေျပာမည့္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား – ပါေမာကၡ မ်ဳိးသိုက္ဦး၊ ေဒါက္တာ ေအာင္ျပည္စိုး၊ ေဒါက္တာ သဥၥာခုိင္