ျမန္မာနုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (MMA TB Project) အတြက္ ယာဥ္ေမာင္း (၁) ဦးအလိုရွိသည္


၁။       ျမန္မာနုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း MMA TB Project ၏ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း

(TB Mobile Team) တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရည္အခ်င္းနွင့္ျပည့္စံုသူမ်ား ေလ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္။

(က) အေျခခံပညာအထက္တန္း (သို႔) အလယ္တန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

(ခ) ယာဥ္ေမာင္းလုပ္သက္ (၂) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိသူျဖစ္ရမည္။

(ဂ) ယာဥ္ေမာင္လုိင္စင္သက္တမ္း အနည္းဆုံး (၂) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ လက္၀ယ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။

(ဃ)ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စက္ပစၥည္းႏွင့္ပက္သက္၍ေကာင္းစြာနားလည္အသုံးျပဳႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။

(င) လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လုိစိတ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။

(စ)ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေျပျပစ္သူျဖစ္ရမည္။

(ဆ)အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲျခင္း မျပဳသူျဖစ္ရမည္။

၂။       ေလ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အတူအမွတ္ (၂၄၉)၊ သိမ္ျဖဴလမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႔နယ္၊ ျမန္မာနုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္းသို႔ (၁၇.၅.၂၀၁၉) ရက္ေန႔ ေနာက္္ဆံုးထားေပးပို႔ေလ်ွာက္ ထားနုိင္ပါ သည္။

[ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိလိုပါက ဖုန္းနံပါတ္(၀၁၃၉၉၄၇၄၊ ၀၉၄၂၁၁၆၀၂၂၃၊ ၀၉-၂၆၂၆၃၃၆၄၀]

 

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ျဖည့္ရန္အတြက္

Myanmar Medical Association (MMA TB-Project) for Driver Mandalay