LADY DOCTORS GROUP

အမ်ဳိးသမီးဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔၏ (၁၀/၂၀၁၇) ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

  • အမ်ဳိးသမီးဆရာ၀န္အဖြဲ႔သည္ ၁၅.၁၀.၂၀၁၇ ေန႔တြင္ ပဲခူးတုိင္း၊ က၀ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဖေလးရြာတြင္ တစ္ေန႔တာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ သြားေရာက္ေပးခဲ့ရာ၊ အထူးကုဆရာ၀န္ႀပီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးဆရာ၀န္အဖြဲ႔၀င္မ်ား လုိက္ပါကုသေပးခ့ဲဲပါသည္။ မ်က္စိလူနာေပါင္း (၁၉၉) ဥိးအပါအ၀င္ လူဦးေရေပါင္း (၆၂၃) ဦးကို ၾကည့္ရႈကုသေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
  • ၂၉.၁၀.၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ အသက္ (၇၅) ႏွစ္အထက္ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားကို ကန္ေတာ့ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။