သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ ေသြးေရာဂါပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေဆးပညာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ (September 2019)