(၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္ညီလာခံဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ဖိတ္ၾကားလႊာ