(၆၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္းညီလာခံ -၂၀၁၉၊ ေနျပည္ေတာ္ First Announcement