သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ ေသြးေရာဂါပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဆးပညာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ (၂၁၀၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၀ – ၂၂) ရက္