ပညာေရးႏွင့္လူထုအသိပညာေပးပးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း (၂၀၁၉)