ကာကြယ္ေဆးထုိးစုရပ္သို႔ လာေရာက္ေသာ ကေလးမိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ား လုိက္နာရန္